MENÜ
  • İlkelerimiz:
  • Yasalara uygunluk,

Yapılan her türlü iş ve işlemlerimizin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,

  • Güvenilirlik,

Yapılan her türlü iş ve işlemlerimizde gerek Üniversitemiz birimleri gerekse mal ve hizmet sağlayıcılar tarafından güvenilir bir birim olarak tanınmak,

  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,

 Personel, ödenek, zaman ve malzeme gibi kaynakların kıt oluşunun bilinciyle, mevcut kaynakları etkin ve en verimli şekilde kullanarak en yüksek verimin alınmasını sağlamak,

  • Şeffaflık,

Faaliyetlerimizi gerçekleştirmede şeffaf hareket edilmesi, ( ihalelerimize ilişkin bilgilerin  Başkanlığımızın Web sayfasında yayınlanması)

  • Hesap verilebilirlik,

Yapılan ya da yapılmayan her türlü iş ve işlemlerimizin hesap vermeye hazır bir şekilde iç ve dış denetime açık olduğu bilinciyle hareket edilmesi,

  • İş birliği ve dayanışma,

Üniversitemizin her birimiyle ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği ve dayanışma içerisinde olmak,

  • Çağdaşlık,

İnsan haklarına saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, teknolojik gelişmeleri tabip eden  personel yapısını muhafaza etmek ve daha da geliştirmek,

  • Yenilikçilik,

 Yenilikleri ve değişimleri günü gününe takip etmek,e yenilik ve değişikliklere eş zamanlı olarak  uyum sağlamak.