İlkelerimiz
İlkelerimiz:

Yasalara uygunluk,
Yapılan her türlü iş ve işlemlerimizin yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 
Güvenilirlik,
Yapılan her türlü iş ve işlemlerimizde gerek Üniversitemiz birimleri gerekse mal ve hizmet sağlayıcılar tarafından güvenilir bir birim olarak tanınmak,
 
Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
Personel, ödenek, zaman ve malzeme gibi kaynakların kıt oluşunun bilinciyle, mevcut kaynakları etkin ve en verimli şekilde kullanarak en yüksek verimin alınmasını sağlamak,
 
Şeffaflık,
Faaliyetlerimizi gerçekleştirmede şeffaf hareket edilmesi, ( ihalelerimize ilişkin bilgilerin  Başkanlığımızın Web sayfasında yayınlanması)
 
Hesap verilebilirlik,
Yapılan ya da yapılmayan her türlü iş ve işlemlerimizin hesap vermeye hazır bir şekilde iç ve dış denetime açık olduğu bilinciyle hareket edilmesi,
 
İş birliği ve dayanışma,
Üniversitemizin her birimiyle ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliği ve dayanışma içerisinde olmak,
 
Çağdaşlık,
İnsan haklarına saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, teknolojik gelişmeleri tabip eden  personel yapısını muhafaza etmek ve daha da geliştirmek,
 
Yenilikçilik,
Yenilikleri ve değişimleri günü gününe takip etmek,e yenilik ve değişikliklere eş zamanlı olarak  uyum sağlamak.