MEVZUAT

KANUNLAR
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
-6245 Sayılı Harcırah Kanunu
-237 Sayılı Taşıt Kanunu
-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu

YÖNETMELİKLER
-Taşınır Mal Yönetmeliği
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-İhale Uygulama Yönetmelikleri (Mal Alımı-Hizmet Alımı)
-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
-Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
-Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
-Resmi Mühür Yönetmeliği
-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
-Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik
-Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği

TEBLİĞLER
-Kamu İhale Genel Tebliği
-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (seri No:117)
İlgili Mevzuatların güncel haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
LİNKLER:


MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ